PROVOZ MŠ OD 24.8.2020 - VZHLEDEM KE COVID -19

Žádáme vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás pedagogické pracovníky a provozní personál mateřské školy.

V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění, a proto v rámci COVID - 19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny. 


PROVOZ MŠ OD 24. 8. 2020 - VZHLEDEM KE COVID -19

Na základě metodického pokynu vydaného dne 17. 8. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro provoz mateřských škol pro šk. rok 2020/2021 stanovila ředitelka MŠ tyto podmínky.

1.Provozní doba mateřské školy od 6:00 do 16:00 hod.

/Po obědě se děti rozcházejí v čase od 12:00 - 12:15 h./

/Odpoledne se děti rozcházejí od 14:30 h./


2. Zákonným zástupcům je do třídy vstup zakázán.


3.Při předávání dítěte prosíme rodiče, aby zůstávali před třídou, nevstupovali do třídy a zachovali dostatečný odstup od pedagogů.


4. Mateřská škola zajistí převzetí dětí tak, aby byl v maximální možné míře omezen pohyb dospělých osob v prostorách školy.


5. Pro všechny osoby nacházející se v budově mateřské školy nadále platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou, dezinfikování rukou. Před školou a v jejím areálu je nutné dodržovat rozestupy alespoň 2 metry od ostatních osob.


!! Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje jen po nezbytně nutnou dobu.!!


6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. Ranní filtr bude zpřísněn, pověřená osoba má právo nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění.


Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví kašel, rýma nebo jiné známky onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě ihned vyzvednout. Dítě bude umístěno do vyzvednutí rodičem v /učitelně/ školy, dozor zajistí pedagog. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli, budeme vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.


7. Děti si s sebou do mateřské školy nebudou nosit žádné hračky z domova.


8. Všechny děti si přinesou 2 roušky (každá zvlášť zabalená v igelitovém sáčku, rouška i igelitový sáček budou podepsány). Důvod: při podezření výskytu onemocnění COVID-19 musí děti i pedagogičtí pracovníci nasadit okamžitě roušky viz. Metodický pokyn MŠMT.


9. MŠ je vybavena bezkontaktním teploměrem - měření tělesné teploty v případě podezření na infekční onemocnění, včetně Covid - 19.


11. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce teplou vodou a tekutým antibakteriálním mýdlem.

12. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách třídy mateřské školy nosit nemusí.

13. Školní stravování bude zajištěno v běžné podobě, pokud nestanoví KHS nebo MZd jinak. Dětem není umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů, nápojů atd...


14. Pro pobyt dětí venku se využívá pouze areál MŠ - zahrada, ostatní dle epidemiologické situace .


15. Mateřská škola před obnovením provozu provedla  důkladný úklid a dezinfekci všech prostor. 
Během provozu zvýší frekvenci dezinfekce ploch - zvýšená pozornost bude věnována místům dotyku rukou, povrchům stolů, židlí, klik, vodovodních baterií, učebních pomůcek, podlah, WC... 

MŠ po dobu platnosti hygienických opatření nebude provádět suchý úklid.


16. Není nutné používat papírové ručníky/utěrky, za dodržení standardních hygienických pravidel je povoleno používat ručníky látkové. Škola zvýší četnost praní školního prádla - ručníků, ložního prádla.
Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využitelných prostor školy - čerstvým vzduchem. Větrání třídy se provádí opakovaně, intenzivně. V Šatně dětí probíhá průběžné větrání, zejména před příchodem a po odchodu dětí, zák. zástupců.

                                            K.Mikolášová - řed. MŠ