Režim dne

Režim dne respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové složení a individuální zvláštnosti i potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

od 6:00 - příchod dětí do mateřské školy, spontánní hry a pohybové aktivity dětí, nabídka vzdělávacích činností

do 9:30 - spontánní činnosti a hry, pohybové aktivity, cvičení, hygiena, přesnídávka - délka stolování je u jednotlivých dětí individuální, zahájení vzdělávací nabídky, didaktické a poznávací činnosti, hodnocení a ukončení dopoledních aktivit, příprava na pobyt venku

do 11:30 - pobyt venku - s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám, spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity a hry

do 14:00 - osobní hygiena, příprava na oběd, oběd - délka stolování je u jednotlivých dětí opět individuální, dentální hygiena, příprava na odpočinek, četba před odpočinkem, odpočinek dle potřeby, klidové činnosti předškolních dětí

do 16:00 - hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina - délka stolování je u jednotlivých dětí individuální, spontánní aktivity dětí, hry a pohybové činnosti na zahradě - dle povětrnostních podmínek

Časové rozvržení denních činností je pouze orientační, učitelka denní program přizpůsobuje potřebám jednotlivých dětí, ale i celé třídě. 

Časové intervaly jsou dodržovány vždy po dobu pobytu venku, při stolování a počátku poledního odpočinku. 

Všechny činnosti vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.