Platby MŠ

ÚPLATA

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Židovice pro školní rok 2021/2022 Na základě §  123 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění, ve smyslu vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a souvisejících právních předpisů. 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 činí 700 Kč/ za příslušný kalendářní měsíc. Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vzniká nárok na bezúplatné vzdělávání.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce převodem na účet MŠ 1205668009/2700  


STRAVNÉ 

Stravné pro školní rok  2022/2023


Naše škola je zapojena do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA 


V mateřské škole je podávána dětem pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. 

Vyhláška o školním stravování ke stažení zde : 

Alergeny ke stažení zde : 

STRAVNÉ se platí jednorázovým příkazem vždy na účet MŠ - 1205668009/2700 do 15. dne v měsíci s přiděleným variabilním symbolem na STRAVNÉ.
Seznam o platbě za stravné bude umístěn každého 1. dne v měsíci  na nástěnce tomu určené - v šatně dětí MŠ - školní stravování.

Finanční normativ

ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ DĚTÍ pro šk.rok -  2022/2023

Strávníci do 6 let 


přesnídávka . . . . . . . . 11Kč
oběd . . . . . . . . . . . . . .  30Kč
přesnídávka . . . . . . . .  11Kč 

nápoj - 6 kč 


Polodenní strava -   4 1 Kč 

Celodenní strava - 52  Kč  Strávníci od  7- 10 let 

přesnídávka . . . . . . . . . . 15 Kč
oběd . . . . . . . . . . . . . . .     35 Kč
přesnídávka . . . . . . . . . .   11 Kč
 


Polodenní strava -  50 Kč 

Celodenní strava - 61 KčSponzorování MŠ :) 

Jakým způsobem lze školu finančně podpořit?...Je možné věnovat peníze MŠ a to buď v hotovosti do pokladny, nebo na účet MŠ.
číslo účtu: 1205668009/2700Je možné sponzorovat školu z hlediska odpočtu na daních?
Ano. Školu sponzorovat lze. A protože státní dotace jsou omezené, každá škola bude vděčná
za jakýkoli dar, který pomůže zpříjemnit prostředí školy nebo výuku. K čemu škola smí sponzorský dar využít? Sponzorské dary budou použity na zajištění základní činnosti školy, např. nákup vybavení a pomůcek do tříd, nebo herní a výukové, výtvarné vybavení, učební pomůcky pro žáky školy, aj.).


Jaké jsou podmínky pro sponzorování školy?
Zákon 586/1992Sb. o dani z příjmu stanovuje odlišné podmínky sponzoringu a odečtu daní pro fyzické osoby a jiné pro právnické subjekty (s.r.o., a.s., apod.)
Fyzické osoby
- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
- maximálně 10% ze základu daně
Právnické osoby
- hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
- maximálně 5% ze základu daně
- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání.Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?
Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru škole. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou.
Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.
Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.Kolik lze ušetřit na daních, jestliže škole věnujete sponzorský dar?
Vše je závislé na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Jestliže se nacházíte v daňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000,- Kč, úspora na dani bude 250,- Kč.Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?
Ano. Se školou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.Jak je to s poskytnutím věcných darů?
Věcné dary škole věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školy musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školu je vždy praktičtější finanční dar. Pořízení věcí je jednodušší přenechat personálu školy, který má nejlepší přehled, jaké vybavení škola potřebuje.


Všem sponzorům velmi děkujeme!!!